جستجو : cisapride

مقالات

  • سیزاپراید

    ...اتصال می‌یابد. متابولیسم: دارو در کبد به norcisapride متابولیزه می‌گردد. دفع: 90 درصد د...