جستجو : گوشت قربانی

اخبار

  • بهداشت گوشت قربانی

    ...کنید.فوت کردن در کیسه های نایلونی، به هنگام تقسیم گوشت قربانی، عملی کاملاً غیر بهداشتی است و سبب افز...