جستجو : کنترل خونریزی

مقالات

  • فاکتور ده

    ...ارد و مقدار مصرف کمبود ارثی فاکتور XIII، درمان و کنترل خونریزی، و پیشگیری از خونریزی ضمن جراحی و کم...

  • Factor IX Complex فاکتور 9 کمپلکس

    ... و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) پیشگیری و کنترل خونریزی در بیماران دچار کمبود فاکتور IX (همو...