جستجو : چاق

اخبار

مقالات

  • سیبوترامین هیدروکلراید

    ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف درمان چاقی، شامل کاهش وزن و حفظ کاهش وزن به همراه رژیم غ...

  • ارلیستات

    ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف درمان چاقی، ایجاد کاهش وزن و پایدار نگداشتن آن همراه با ...

/ 6  (تعداد کل رکوردها:63)