جستجو : پسران

مقالات

  • آندریول (تستوسترون)

    ...mg 400-50 عضلانی هر 4 ـ 2 هفته. ب) تأخیر در بلوغ پسران. پسران: هر 4 - 2 هفته، مقدار 200 ـ 50 میلی ...