جستجو : نگهدارنده

مقالات

  • نالتروکسون

    ...ارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) درمان نگهدارنده پس از سم زدایی. بزرگسالان: قبل از اینکه...

  • مومتازون

    ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف درمان نگهدارنده آسم، آسم در صورت نیاز به کورتیکوستروئید ...