جستجو : نسوج

مقالات

  • فیبرینولسین

    ...رد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) برداشتن نسوج مرده و زائد در ضایعات عفونی و ملتهب پوست و زخ...