جستجو : شیگلا

مقالات

  • سیپروفلوکساسین‌

    ...ای‌ گرم‌منفی‌(شامل‌ سالمونلا، شیگلا، کمپیلوباکتر،نیسریا و پسودوموناس‌) مصر...