جستجو : شپش

اخبار

مقالات

  • بنزیل بنزوآت

    ... موارد و مقدار مصرف: گال و شپش (پدیکولوز). ...

  • لیندان

    ...د. می توان درمان را بعد از یک هفته تکرار کرد. ب) شپش کش: بزرگسالان و کودکان: بعد از حمام گرفتن با...

  • پرمترین

    ...وارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) درمان شپش و جرب. بزرگسالان و کودکان: پس از شستشوی سر با...