جستجو : سم زدایی

مقالات

  • نالتروکسون

    ...: موارد و مقدار مصرف الف) درمان نگهدارنده پس از سم زدایی. بزرگسالان: قبل از اینکه تست نالوکسان در...

  • نالتروکسون

    ...: موارد و مقدار مصرف الف) درمان نگهدارنده پس از سم زدایی. بزرگسالان: قبل از اینکه تست نالوکسان در...