جستجو : زیادی پتاسیم

مقالات

  • کلسیم

    ...شود (سرعت تزریق نباید بیش از ml/min 1 شود). ب) زیادی پتاسیم خون. بزرگسالان: مقدار 2-1 گرم گلوکون...