جستجو : دریچه

اخبار

مقالات

  • دیپیریدامول

    ...دار مصرف الف) مهار چسبندگی پلاکتی در بیمارانی که دریچه مصنوعی قلب دارند (همراه با وارفارین یا آسپیر...