جستجو : برینزولامید (چشمی)

مقالات

  • برینزولامید (چشمی)

     موارد مصرف : کاهش فشار کره چشمفارماکینتیک : ‌ مکانیسم : موارد منع مصرف :حس...