جستجو : ایزونیازید

مقالات

  • ایزونیازید

    ... ایزونیازید ...

  • ایزونیازید

    موارد مصرف : ایزونیازید همراه‌ با سایرداروهای‌ ضد سل‌ در درمان‌ سل‌ و ...