جستجو : انفارکتوس

مقالات

 • لیدوکائین

  ...دار مصرف: موارد و مقدار مصرف آریتمی بطنی ناشی از انفارکتوس میوکارد، جراحی قلبی، با دیژیتال، تاکیکار...

 • متوپرولول

  ...مورد نیاز افزایش پیدا کند. ب) مداخله پیش رس در انفارکتوس حاد قلبی: بزرگسالان: سه مقدار پنج میلی...

 • وارفارین

  ...ارد و مقدار مصرف آمبولی ریوی، ترومبوز ورید عمقی، انفارکتوس میوکارد، بیماری روماتیسم قلبی همراه صدمه...

 • استرپتاز

  ...مقدار مصرف الف) انحلال ترومبوز شریان کرونر پس از انفارکتوس حاد میوکارد ( MI) بزرگسالان: مقدار 000...