جستجو : آنژین وازواسپاستیک

مقالات

  • آملودیپین

    ...صرف: موارد و مقدار مصرف الف) آنژین پایدار مزمن، آنژین وازواسپاستیک (آنژین پرینزمتال یا متغیر). ب...