جستجو : آمنوره

مقالات

  • فرتیژست (پروژسترون)

    ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) آمنوره بزرگسالان: مقدار mg/day 10-5 به مدت 8-6 رو...