جستجو : آمفیزم

مقالات

  • آتروونت، ایپراترکس

    ...وارد و مقدار مصرف اسپاسم نایژه در برونشیت مزمن و آمفیزم بزرگسالان: مقدار معمول مصرف، دو پاف چهار ...

  • تیوتروپیوم بروماید

    ...هدارنده اسپاسم برونش در COPD، شامل برونشیت مزمن و آمفیزم بزرگسالان: یک کپسول (mcg 18) یک بار در روز...