آخرین صفحات http://www.ir-dr.com/ آخرین صفحات بانک جامع اطلاعاتی جراحان و پزشکان ایران FA خانه http://www.ir-dr.com/Images/RssLogo.gif http://www.ir-dr.com/ بانک جامع اطلاعاتی جراحان و پزشکان ایران Copyright بانک جامع اطلاعاتی جراحان و پزشکان ایران, 638003005967912222 20 ArisCo Saffron buy Iranian saffron http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/Saffron-23781.aspx مقالات پزشکی 2020/10/03 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/Saffron-23781.aspx خرید از آلمان جهت خرید از اروپا و چین کلیک کنید http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/خرید از آلمان -23760.aspx مقالات پزشکی 2020/06/28 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/خرید از آلمان -23760.aspx آموزش جامع بورس برای دریافت آموزش بورس کلیک کنید http://www.ir-dr.com/Pages/نوآوری های روز-102/آموزش جامع بورس-23758.aspx نوآوری های روز 2020/06/20 http://www.ir-dr.com/Pages/نوآوری های روز-102/آموزش جامع بورس-23758.aspx خرید خارجی جهت مشاهده خرید خارجی http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/خرید خارجی -23757.aspx مقالات پزشکی 2020/06/13 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/خرید خارجی -23757.aspx مراحل پنج گانه ترک اعتیاد شیشه ترک اعتیاد به شیشه چند وقت طول می‌کشد http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/مراحل پنج گانه ترک اعتیاد شیشه-23752.aspx مقالات پزشکی 2020/06/07 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/مراحل پنج گانه ترک اعتیاد شیشه-23752.aspx درمان خیانت و شناسایی عوامل موثر خیانت به معنای پیمان شکنی در ازدواج یا رابطه عاطفی http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/درمان خیانت و شناسایی عوامل موثر -23753.aspx مقالات پزشکی 2020/06/07 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/درمان خیانت و شناسایی عوامل موثر -23753.aspx کلیه ها و چگونگی تاثیر کووید-19 بر آنها یک مطالعه علمی پیشگامانه دیگر در چین درباره http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/کلیه ها و چگونگی تاثیر کووید-19 بر آنها-23737.aspx مقالات پزشکی 2020/04/29 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/کلیه ها و چگونگی تاثیر کووید-19 بر آنها-23737.aspx داروخانه فردوسی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه فردوسی-23720.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه فردوسی-23720.aspx داروخانه بهروزی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه بهروزی -23712.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه بهروزی -23712.aspx ترجمه آخرین به روزرسانی UptoDate در خصوص کرونا ویروس کرونا http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/ترجمه آخرین به روزرسانی UptoDate در خصوص کرونا ویروس-23711.aspx مقالات پزشکی 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/ترجمه آخرین به روزرسانی UptoDate در خصوص کرونا ویروس-23711.aspx داروخانه دکتر پیشداد آذر داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر پیشداد آذر -23708.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر پیشداد آذر -23708.aspx داروخانه سیزده آبان داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه سیزده آبان -23703.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه سیزده آبان -23703.aspx داروخانه دکتر فتحی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر فتحی -23701.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر فتحی -23701.aspx داروخانه دکتر ختمی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر ختمی-23697.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر ختمی-23697.aspx داروخانه دکتر شاه آبادی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر شاه آبادی-23698.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر شاه آبادی-23698.aspx داروخانه دکتر امیر هاشم زاده داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر امیر هاشم زاده -23699.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر امیر هاشم زاده -23699.aspx داروخانه دکتر موسوی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر موسوی -23700.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر موسوی -23700.aspx داروخانه هلال احمر مرکزی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه هلال احمر مرکزی-23704.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه هلال احمر مرکزی-23704.aspx داروخانه هلال احمر نهرانپارس http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه هلال احمر نهرانپارس -23705.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه هلال احمر نهرانپارس -23705.aspx داروخانه هلال احمر ری http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه هلال احمر ری-23706.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه هلال احمر ری-23706.aspx داروخانه دکتر علی مزیدی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر علی مزیدی -23707.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر علی مزیدی -23707.aspx داروخانه شبانه روزی ستاره داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی ستاره -23713.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی ستاره -23713.aspx داروخانه دکتر غلامعلی پور داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر غلامعلی پور-23714.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر غلامعلی پور-23714.aspx داروخانه شبانه روزی آزاده سالم داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی آزاده سالم -23715.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی آزاده سالم -23715.aspx داروخانه شبانه روزی تک پاسداران داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی تک پاسداران -23716.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی تک پاسداران -23716.aspx داروخانه دکتر شهبازی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر شهبازی -23717.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر شهبازی -23717.aspx داروخانه دکتر علمی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر علمی -23718.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر علمی -23718.aspx داروخانه الغدیر داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه الغدیر-23719.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه الغدیر-23719.aspx داروخانه دکتر معین زاده داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر معین زاده -23702.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر معین زاده -23702.aspx داروخانه دکتر گنجی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر گنجی -23709.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر گنجی -23709.aspx داروخانه مرکزی جمالزاده داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه مرکزی جمالزاده-23710.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه مرکزی جمالزاده-23710.aspx داروخانه شبانه روزی یاسان داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی یاسان -23721.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی یاسان -23721.aspx داروخانه دکتر توکلیان داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر توکلیان-23722.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر توکلیان-23722.aspx داروخانه دکتر جودی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر جودی -23723.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر جودی -23723.aspx داروخانه دکتر عینی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر عینی-23724.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر عینی-23724.aspx داروخانه نگین داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه نگین-23725.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه نگین-23725.aspx داروخانه کلانتری داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه کلانتری-23726.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه کلانتری-23726.aspx داروخانه شبانه روزی دکتر حسینی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی دکتر حسینی-23727.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی دکتر حسینی-23727.aspx داروخانه شبانه روزی امید داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی امید-23728.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی امید-23728.aspx داروخانه گلشن راز داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه گلشن راز -23729.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه گلشن راز -23729.aspx داروخانه شبانه روزی ترکمان بوترابی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی ترکمان بوترابی-23730.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی ترکمان بوترابی-23730.aspx داروخانه دکتر زارعی داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر زارعی-23731.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه دکتر زارعی-23731.aspx داروخانه نادر داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه نادر -23732.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه نادر -23732.aspx داروخانه شبانه روزی ثامن داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی ثامن -23733.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه شبانه روزی ثامن -23733.aspx داروخانه ارغوان داروخانه http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه ارغوان-23734.aspx داروخانه 2020/04/22 http://www.ir-dr.com/Pages/داروخانه-535/داروخانه ارغوان-23734.aspx سرطان مری سرطانی که در بافت پوشاننده مری (لوله‌ای عضلانی که غذا از طریق آن از حلق به معده منتقل می‌شود) ایجاد می‌شود http://www.ir-dr.com/Pages/سرطان-167/سرطان مری-1069.aspx سرطان 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/سرطان-167/سرطان مری-1069.aspx درمان تومورهای مغزی و نخاعی کودکان در یک نگاه تومور مغزی و نخاعی در کودکان، بیماری‌ایست که در آن سلول‌های غیرعادی در بافت‌های مغز و یا نخاع تشکیل می‌شوند. http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی برتر-101/درمان تومورهای مغزی و نخاعی کودکان در یک نگاه-1053.aspx مقالات پزشکی برتر 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی برتر-101/درمان تومورهای مغزی و نخاعی کودکان در یک نگاه-1053.aspx بیمارستان میلاد بیمارستان میلاد http://www.ir-dr.com/Pages/بیمارستان-240/بیمارستان میلاد-3340.aspx بیمارستان 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/بیمارستان-240/بیمارستان میلاد-3340.aspx t1 t1 http://www.ir-dr.com/Pages/بیمارستان-240/t1-3301.aspx بیمارستان 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/بیمارستان-240/t1-3301.aspx در حال بروز رسانی در حال بروز رسانی http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/در حال بروز رسانی-3299.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/در حال بروز رسانی-3299.aspx فراخوان جذب پزشکان در انجمن های گفتگو بانک جامع اطلاعاتی پزشکان و جراحان ایران پزشکان محترم میتوانند نسبت به قرار گیری در بخشها و انجمن های گفتگو در سمت پزشک متخصص http://www.ir-dr.com/Pages/اطلاعیه ها-91/فراخوان جذب پزشکان در انجمن های گفتگو بانک جامع اطلاعاتی پزشکان و جراحان ایران -757.aspx اطلاعیه ها 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/اطلاعیه ها-91/فراخوان جذب پزشکان در انجمن های گفتگو بانک جامع اطلاعاتی پزشکان و جراحان ایران -757.aspx سرطان پستان سرطانی که در بافت پستان شامل مجاری (لوله‌هایی که شیر را به نوک پستان منتقل می‌کند) و لوبول‌ها (غدد تولیدکننده شیر) ایجاد می‌شود. این سرطان هم در زنان و هم در مردان ایجاد می‌شود و با اینحال سرطان پستان در مردان نادر است. http://www.ir-dr.com/Pages/نوآوری های روز-102/سرطان پستان-271.aspx نوآوری های روز 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/نوآوری های روز-102/سرطان پستان-271.aspx کمیته نوآوری پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم گروه نوآوری و فناوری اطلاعات پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم فعالیت خود را در خصوص روز نوآوری دانشگاه با برگزاری بیش از 10 جلسه از آبان ماه سال 90 تاکنون پیگیری نموده است http://www.ir-dr.com/Pages/نوآوری های روز-102/کمیته نوآوری پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم-114.aspx نوآوری های روز 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/نوآوری های روز-102/کمیته نوآوری پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم-114.aspx آنوریسم های مغزی آنوریسم مغزی چیست؟ آنوریسم یک بیرون زدگی بصورت حباب در جدار شریان های مغزی است در حقیقت آنوریسم عروق مغزی ناشی از یک ضعف در جدار شریان های مغزی است که بتدریج به علت بالا بودن فشار در داخل عروق سبب برجستگی و ایجاد حباب می شود و چون جدار آن ها ضعیف تر از جدار طبیعی شریانها است ممکن است پاره شود و سبب خونریزی مغزی شود خونریزی می تواند در فضای ساب ارداکنویید اتفاق افتد که خون همراه با CSF ( مایع مغزی نخاعی) است و یا در داخل خود نسج مغز ایجاد شود که خونریزی داخل مغزی (اینتراسربرال هماتوما ) گویند. http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی برتر-101/آنوریسم های مغزی آنوریسم مغزی چیست؟-111.aspx مقالات پزشکی برتر 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی برتر-101/آنوریسم های مغزی آنوریسم مغزی چیست؟-111.aspx بیماری سارکوئیدوزSarcoidosis سارکوِئیدوز یک بیماری غیرمسری http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/بیماری سارکوئیدوزSarcoidosis -2076.aspx مقالات پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/بیماری سارکوئیدوزSarcoidosis -2076.aspx راهبرد جدید محققان برای درمان سرطان مثانه محققان راهبرد جدیدی برای درمان سرطان مثانه ارائه کردند که در آن نانومیله‌های http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/راهبرد جدید محققان برای درمان سرطان مثانه-1856.aspx مقالات پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/راهبرد جدید محققان برای درمان سرطان مثانه-1856.aspx راهنمای ترک سیگار در مورد ترک سیگار چه باید بدانم http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/راهنمای ترک سیگار-1855.aspx مقالات پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/راهنمای ترک سیگار-1855.aspx علائم فشار خون چیست همانطور که قبلاً گفتیم علائم فشار خون اغلب ساکت و حتی ممکن است در مراحل اولیه هیچگونه علائمی از خود نشان ندهد غالباً فشار خون http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/علائم فشار خون چیست-1635.aspx مقالات پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/علائم فشار خون چیست-1635.aspx لنفوم هوچکین نوعی سرطان سیستم ایمنی بدن که با وجود سلول‌های خاص به نام سلول رید اشتنبرگ مشخص می‌شود. http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/لنفوم هوچکین-1362.aspx مقالات پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/لنفوم هوچکین-1362.aspx اولتیوا Remifentanil http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/اولتیوا-9489.aspx دارو 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/اولتیوا-9489.aspx رمیکید Infliximab http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/رمیکید-9488.aspx دارو 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/رمیکید-9488.aspx اتانرسپت Etanercept http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/اتانرسپت-9487.aspx دارو 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/اتانرسپت-9487.aspx SUCCESS IN ARTIFICIAL INSEMINATION - QUALITY OF SEMEN AND DIAGNOSTICS EMPLOYED دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/SUCCESS IN ARTIFICIAL INSEMINATION - QUALITY OF SEMEN AND DIAGNOSTICS EMPLOYED-3448.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/SUCCESS IN ARTIFICIAL INSEMINATION - QUALITY OF SEMEN AND DIAGNOSTICS EMPLOYED-3448.aspx HSDD دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/HSDD-3447.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/HSDD-3447.aspx Disorders of Sex Development دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/Disorders of Sex Development-3446.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/Disorders of Sex Development-3446.aspx Dewhurst’s Textbook of Obstetrics And Gynaecology دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/Dewhurst’s Textbook of Obstetrics And Gynaecology-3445.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/Dewhurst’s Textbook of Obstetrics And Gynaecology-3445.aspx BLUEPRINTS OBSTETRICS and GYNECOLOGY دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/BLUEPRINTS OBSTETRICS and GYNECOLOGY-3444.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/BLUEPRINTS OBSTETRICS and GYNECOLOGY-3444.aspx Esophageal Squamous Cell Carcinoma دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/Esophageal Squamous Cell Carcinoma-3443.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/Esophageal Squamous Cell Carcinoma-3443.aspx AUTOPHAGY دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/AUTOPHAGY-3442.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/AUTOPHAGY-3442.aspx Advances in Cancer Survivorship Management دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/Advances in Cancer Survivorship Management-3441.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/Advances in Cancer Survivorship Management-3441.aspx THE HANDY ANATOMY ANSWER BOOK دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/THE HANDY ANATOMY ANSWER BOOK-3440.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/THE HANDY ANATOMY ANSWER BOOK-3440.aspx ALLERGY دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/ALLERGY-3439.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/ALLERGY-3439.aspx aromatherapy in essence دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/aromatherapy in essence-3438.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/aromatherapy in essence-3438.aspx TEXTBOOK OF CRITICAL CARE دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/TEXTBOOK OF CRITICAL CARE-3437.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/TEXTBOOK OF CRITICAL CARE-3437.aspx ATLAS OF CLINICAL DIAGNOSIS دانلود در ادامه مطلب http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/ATLAS OF CLINICAL DIAGNOSIS-3436.aspx کتاب پزشکی 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/کتاب پزشکی-381/ATLAS OF CLINICAL DIAGNOSIS-3436.aspx آمی تریپتیلین این دارو متعلق به گروه ضد افسردگی های سه حلقه ای می باشد http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/آمی تریپتیلین-23684.aspx دارو 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/آمی تریپتیلین-23684.aspx Silybum marianum اثر بخشی فوق العاده عصاره دانه(تخم) خارمریم بر روی بهبود عملکرد http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/Silybum marianum-23685.aspx دارو 2020/03/09 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/Silybum marianum-23685.aspx استامینوفن ۳۲۵ میلی گرمی اگر این دارو را بدون تجویز پزشک مصرف می کنید مطالب مندرج در برگه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید http://www.ir-dr.com/Pages/--1/استامینوفن ۳۲۵ میلی گرمی -18965.aspx 2016/06/13 http://www.ir-dr.com/Pages/--1/استامینوفن ۳۲۵ میلی گرمی -18965.aspx بازتوانی قلبی سنگ بنای اصلی برنامه های بازتوانی قلبی است http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/ بازتوانی قلبی-12870.aspx مقالات پزشکی 2015/12/11 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/ بازتوانی قلبی-12870.aspx مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان http://www.ir-dr.com/Pages/مراکز درمانی-459/مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان -9612.aspx مراکز درمانی 2015/09/19 http://www.ir-dr.com/Pages/مراکز درمانی-459/مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع) اصفهان -9612.aspx اطلاعات بانک موبایل پزشکان و جراحان ایران - تا انتهای سال 93 اطلاعات فوق صرفاً شماره موبایل میباشد و بدون اسم و آدرس و براساس تخصص دسته بندی شده است http://www.ir-dr.com/Pages/بانک موبایل پزشکان ایران-476/اطلاعات بانک موبایل پزشکان و جراحان ایران - تا انتهای سال 93-9523.aspx بانک موبایل پزشکان ایران 2015/08/16 http://www.ir-dr.com/Pages/بانک موبایل پزشکان ایران-476/اطلاعات بانک موبایل پزشکان و جراحان ایران - تا انتهای سال 93-9523.aspx کلینیک تابان http://www.ir-dr.com/Pages/بیمارستان-240/کلینیک تابان-9498.aspx بیمارستان 2015/08/12 http://www.ir-dr.com/Pages/بیمارستان-240/کلینیک تابان-9498.aspx آلفنتانیل Alfentanil HCI http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/آلفنتانیل-9486.aspx دارو 2015/08/11 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/آلفنتانیل-9486.aspx آلفنتانیل آلفنتانیل http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/آلفنتانیل-9485.aspx دارو 2015/08/11 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/آلفنتانیل-9485.aspx ردیتوکس http://www.ir-dr.com/Pages/--1/ردیتوکس-9481.aspx 2015/08/11 http://www.ir-dr.com/Pages/--1/ردیتوکس-9481.aspx بوپرنورفین بوپرنورفین http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/بوپرنورفین-9478.aspx دارو 2015/08/10 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/بوپرنورفین-9478.aspx تیوسولفات سدیم طلا تیوسولفات سدیم طلا http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/تیوسولفات سدیم طلا -9477.aspx دارو 2015/08/10 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/تیوسولفات سدیم طلا -9477.aspx ردیتوکس ردیتوکس http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ردیتوکس-9476.aspx دارو 2015/08/10 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ردیتوکس-9476.aspx سیناپویتین سیناپویتین http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/سیناپویتین-9475.aspx دارو 2015/08/10 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/سیناپویتین-9475.aspx سینومر سینومر http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/سینومر-9474.aspx دارو 2015/08/10 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/سینومر-9474.aspx فرزند پروری 1 شیوه های فرزند پروری http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/ فرزند پروری 1-9460.aspx مقالات پزشکی 2015/08/09 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی-90/ فرزند پروری 1-9460.aspx ازدواج سنتی و مدرن ازدواج را می توان یکی از مهمترین مراحل زندگی هر انسان قلمداد کرد که ... http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی برتر-101/ازدواج سنتی و مدرن-8244.aspx مقالات پزشکی برتر 2015/06/12 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی برتر-101/ازدواج سنتی و مدرن-8244.aspx تحصیل در شهرستان آنچه به عنوان مشاور در مراکز مشاوره ی دانشگاه شاهد آن بوده و هستیم، متأسفانه... http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی برتر-101/تحصیل در شهرستان-8242.aspx مقالات پزشکی برتر 2015/06/12 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی برتر-101/تحصیل در شهرستان-8242.aspx فاصله رفتن جوانان از خانواده فاصله گرفتن جوانان از خانواده وتمایل به زندگی مجردی نه تنها معلول عوامل جامعه شناختی باعث... http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی برتر-101/فاصله رفتن جوانان از خانواده-8243.aspx مقالات پزشکی برتر 2015/06/12 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی برتر-101/فاصله رفتن جوانان از خانواده-8243.aspx برخی تفاوت های خانواده های قدیم و خانواده های امروزی  ساختار خانواده از حالت هرمی که یک نفر رأس قدرت بوده و به ترتیب ... http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی برتر-101/برخی تفاوت های خانواده های قدیم و خانواده های امروزی-8241.aspx مقالات پزشکی برتر 2015/06/12 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی برتر-101/برخی تفاوت های خانواده های قدیم و خانواده های امروزی-8241.aspx فلکسیبیلیتی جام جم انتظار می رود هر فرد در دوره تحول، در ابتدای نوجوانی به این امر دست یابد که ایده های مختلف وجود دارد اما.. http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی برتر-101/فلکسیبیلیتی جام جم-8240.aspx مقالات پزشکی برتر 2015/06/12 http://www.ir-dr.com/Pages/مقالات پزشکی برتر-101/فلکسیبیلیتی جام جم-8240.aspx مافناید مافناید http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/مافناید -6910.aspx دارو 2015/05/17 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/مافناید -6910.aspx لاینسترنول لاینسترنول http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ لاینسترنول -6909.aspx دارو 2015/05/17 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ لاینسترنول -6909.aspx لوواستاتین لوواستاتین http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ لوواستاتین -6908.aspx دارو 2015/05/17 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ لوواستاتین -6908.aspx لورازپام لورازپام http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ لورازپام -6906.aspx دارو 2015/05/17 http://www.ir-dr.com/Pages/دارو-223/ لورازپام -6906.aspx