آخرین معرفی پزشکان http://www.ir-dr.com/ آخرین معرفی پزشکان بانک جامع اطلاعاتی جراحان و پزشکان ایران FA خانه http://www.ir-dr.com/Images/RssLogo.gif http://www.ir-dr.com/ بانک جامع اطلاعاتی جراحان و پزشکان ایران Copyright بانک جامع اطلاعاتی جراحان و پزشکان ایران, 636291107637787555 20 ArisCo دکتر فرحناز امینی جراح و متخصص زنان و زایمان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر فرحناز امینی-22716.aspx جراح 2017/04/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر فرحناز امینی-22716.aspx دکتر زهرا کریمی جراح و متخصص زنان و زایمان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر زهرا کریمی-22720.aspx جراح 2017/04/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر زهرا کریمی-22720.aspx دکتر مریم صداقت جراح و متخصص زنان و زایمان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر مریم صداقت-22719.aspx جراح 2017/04/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر مریم صداقت-22719.aspx دکتر لیلا شکری جراح و متخصص زنان و زایمان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر لیلا شکری-22718.aspx جراح 2017/04/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر لیلا شکری-22718.aspx دکتر فردوس صالح جراح و متخصص زنان و زایمان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر فردوس صالح-22717.aspx جراح 2017/04/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر فردوس صالح-22717.aspx دکتر محمد قناعت پیشه فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر محمد قناعت پیشه-22755.aspx جراح 2017/04/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر محمد قناعت پیشه-22755.aspx دکتر حمید رضا حُسنانی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر حمید رضا حُسنانی-22754.aspx جراح 2017/04/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر حمید رضا حُسنانی-22754.aspx دکتر شیرین بابا خانی جراح و متخصص زنان و زایمان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر شیرین بابا خانی-22724.aspx جراح 2017/04/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر شیرین بابا خانی-22724.aspx دکتر نسرین زارع جراح و متخصص زنان و زایمان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر نسرین زارع -22723.aspx جراح 2017/04/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر نسرین زارع -22723.aspx دکتر میترا مولائی نژاد جراح و متخصص زنان و زایمان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر میترا مولائی نژاد-22722.aspx جراح 2017/04/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر میترا مولائی نژاد-22722.aspx دکتر فرشته سربازی جراح و متخصص زنان و زایمان http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر فرشته سربازی-22721.aspx جراح 2017/04/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر فرشته سربازی-22721.aspx دکتر الهام معینی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر الهام معینی-22759.aspx جراح 2017/04/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر الهام معینی-22759.aspx دکتر ابولحسن قیصری فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر ابولحسن قیصری-22758.aspx جراح 2017/04/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر ابولحسن قیصری-22758.aspx دکتر نرگس واسعی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر نرگس واسعی-22757.aspx جراح 2017/04/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر نرگس واسعی-22757.aspx دکتر داوود عباسی آذر فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر داوود عباسی آذر-22756.aspx جراح 2017/04/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر داوود عباسی آذر-22756.aspx دکتر ناصر جوادی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر ناصر جوادی-22764.aspx جراح 2017/04/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر ناصر جوادی-22764.aspx دکتر حسین مهاجری مقدم فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر حسین مهاجری مقدم-22765.aspx جراح 2017/04/29 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر حسین مهاجری مقدم-22765.aspx دکتر خسرو دبیرزاده فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر خسرو دبیرزاده-22782.aspx جراح 2017/04/28 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر خسرو دبیرزاده-22782.aspx دکتر محمد رضا فاطحی جراح و متخصص گوش، حلق و بینی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر محمد رضا فاطحی-22819.aspx جراح 2017/04/28 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر محمد رضا فاطحی-22819.aspx دکتر محمود عویسی جراح و متخصص گوش، حلق و بینی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر محمود عویسی-22818.aspx جراح 2017/04/28 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر محمود عویسی-22818.aspx دکتر علی معصومی متخصص قلب و عروق http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر علی معصومی-22835.aspx متخصص 2017/04/28 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر علی معصومی-22835.aspx دکتر محمد علی مرعشی زاده متخصص قلب و عروق http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمد علی مرعشی زاده-22834.aspx متخصص 2017/04/28 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمد علی مرعشی زاده-22834.aspx دکتر عبد الحسین سوداگر متخصص قلب و عروق http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر عبد الحسین سوداگر-22833.aspx متخصص 2017/04/28 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر عبد الحسین سوداگر-22833.aspx دکتر عادل باقر پور متخصص مغز و اعصاب - نورولوژی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر عادل باقر پور-22844.aspx متخصص 2017/04/28 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر عادل باقر پور-22844.aspx دکتر سیدجلال سعیدی متخصص قلب و عروق http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر سیدجلال سعیدی-22837.aspx متخصص 2017/04/28 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر سیدجلال سعیدی-22837.aspx دکتر سیده ریحانه روحی پور متخصص قلب و عروق http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر سیده ریحانه روحی پور-22836.aspx متخصص 2017/04/28 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر سیده ریحانه روحی پور-22836.aspx دکتر سرور اسدی متخصص بیماری های عفونی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر سرور اسدی-22858.aspx متخصص 2017/04/28 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر سرور اسدی-22858.aspx دکتر محمود محمد زاده متخصص بیماری های عفونی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمود محمد زاده-22857.aspx متخصص 2017/04/28 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمود محمد زاده-22857.aspx دکتر عظیم اسکوئیان متخصص بیماری های عفونی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر عظیم اسکوئیان-22859.aspx متخصص 2017/04/28 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر عظیم اسکوئیان-22859.aspx دکتر فرزاد فردوسیان متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر فرزاد فردوسیان-22890.aspx متخصص 2017/04/28 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر فرزاد فردوسیان-22890.aspx دکتر فرشید فروزنیا متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر فرشید فروزنیا-22889.aspx متخصص 2017/04/28 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر فرشید فروزنیا-22889.aspx دکتر محمد علی فلاحتی تفتی متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمد علی فلاحتی تفتی-22888.aspx متخصص 2017/04/28 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمد علی فلاحتی تفتی-22888.aspx دکتر وجیهه مدرسی سریزدی متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر وجیهه مدرسی سریزدی-22887.aspx متخصص 2017/04/28 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر وجیهه مدرسی سریزدی-22887.aspx دکتر مه دخت صدر بافقی متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر مه دخت صدر بافقی-22891.aspx متخصص 2017/04/28 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر مه دخت صدر بافقی-22891.aspx دکتر محمد حسین چلبی متخصص مغز و اعصاب - نورولوژی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمد حسین چلبی-22845.aspx متخصص 2017/04/27 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمد حسین چلبی-22845.aspx دکتر محمد اخوان متخصص بیماری های عفونی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمد اخوان-22854.aspx متخصص 2017/04/27 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمد اخوان-22854.aspx دکتر موسی احمدی زرنق متخصص بیماری های عفونی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر موسی احمدی زرنق-22853.aspx متخصص 2017/04/27 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر موسی احمدی زرنق-22853.aspx دکتر علی اثنی عشری متخصص بیماری های عفونی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر علی اثنی عشری-22852.aspx متخصص 2017/04/27 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر علی اثنی عشری-22852.aspx دکتر عبدالناصر فرزان متخصص مغز و اعصاب - نورولوژی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر عبدالناصر فرزان-22847.aspx متخصص 2017/04/27 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر عبدالناصر فرزان-22847.aspx دکتر محمد علی حکیمی میبدی متخصص مغز و اعصاب - نورولوژی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمد علی حکیمی میبدی-22846.aspx متخصص 2017/04/27 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمد علی حکیمی میبدی-22846.aspx دکتر قاسم شمس الدینی متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر قاسم شمس الدینی-22876.aspx متخصص 2017/04/27 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر قاسم شمس الدینی-22876.aspx دکتر سید علی اکبر شمس حجتی متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر سید علی اکبر شمس حجتی-22875.aspx متخصص 2017/04/27 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر سید علی اکبر شمس حجتی-22875.aspx دکتر محمد تقی اخوان تفتی متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمد تقی اخوان تفتی-22874.aspx متخصص 2017/04/27 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمد تقی اخوان تفتی-22874.aspx دکتر محمد شریف یزدی متخصص بیماری های عفونی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمد شریف یزدی-22856.aspx متخصص 2017/04/27 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمد شریف یزدی-22856.aspx دکتر رویا دبستانی تقتی متخصص بیماری های عفونی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر رویا دبستانی تقتی-22855.aspx متخصص 2017/04/27 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر رویا دبستانی تقتی-22855.aspx دکتر محمد داودی متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمد داودی-22879.aspx متخصص 2017/04/27 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمد داودی-22879.aspx دکتر آذر ربیعی متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر آذر ربیعی-22878.aspx متخصص 2017/04/27 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر آذر ربیعی-22878.aspx دکتر منیره شمس الدین خرمی متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر منیره شمس الدین خرمی-22877.aspx متخصص 2017/04/27 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر منیره شمس الدین خرمی-22877.aspx دکتر عبدالمجید جعفری ندوشن متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر عبدالمجید جعفری ندوشن-22883.aspx متخصص 2017/04/27 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر عبدالمجید جعفری ندوشن-22883.aspx دکتر محمد رضا حاجی شعبانی یزدی متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمد رضا حاجی شعبانی یزدی-22882.aspx متخصص 2017/04/27 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمد رضا حاجی شعبانی یزدی-22882.aspx دکتر محمد نقی جعفری متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمد نقی جعفری-22884.aspx متخصص 2017/04/27 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمد نقی جعفری-22884.aspx مسعود خوشبین فوق تخصص درد http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/مسعود خوشبین-22915.aspx فوق تخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/مسعود خوشبین-22915.aspx دکتر سیدمحمدعلی رضوی زادگان جهرمی فوق تخصص بیماریهای مغز واعصاب وستون فقرات http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر سیدمحمدعلی رضوی زادگان جهرمی-22914.aspx فوق تخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر سیدمحمدعلی رضوی زادگان جهرمی-22914.aspx دکتر علی نقره کار فلوشیپ فوق تخصصی درد http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر علی نقره کار-22913.aspx فوق تخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر علی نقره کار-22913.aspx محمد علی آرامی نوروفیزیولوژیست و نورومونیتوریتگ در اعمال جراحی مهم مغز و نخاع http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/محمد علی آرامی-22912.aspx فوق تخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/محمد علی آرامی-22912.aspx حسن وخشور روانسنج رسمی دانشگاه شهید بهشتی و دارای پروانه روانسنجی از سازمان نظام روانشناسی ( تست هوش و حافظه،استعداد یابی،شخصیت، سنخیت در ازدواج) http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/حسن وخشور-22911.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/حسن وخشور-22911.aspx شهره کاویانی کارشناس ارشد گفتار درمانی http://www.ir-dr.com/Doctors/گفتار درمانی-520/شهره کاویانی-22910.aspx گفتار درمانی 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/گفتار درمانی-520/شهره کاویانی-22910.aspx عطیه سجادی روانشناس و نوروتراپیست http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/عطیه سجادی-22909.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/عطیه سجادی-22909.aspx مهرنوش انصارالحسینی کارشناس ارشد روانشناسی (مشاور در امور خانواده،تحصیلی،رفتاری،ازدواج،کودکان استثنایی) http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/مهرنوش انصارالحسینی-22908.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/مهرنوش انصارالحسینی-22908.aspx دکتر عبدالعلی بانکی متخصص مغز و اعصاب و دارای بورد تخصصی مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تهران http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر عبدالعلی بانکی-22905.aspx فوق تخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر عبدالعلی بانکی-22905.aspx دکتر حمید نورالهی متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص حرکات غیر عادی،تیک و پارکینسون از فرانسه ،عضو انجمن ملی پارکینسون آمریکا و عضو هیئت علمی میهمان در دانشگاه علوم پزشکی تهران http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر حمید نورالهی-22904.aspx فوق تخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر حمید نورالهی-22904.aspx دکتر فاطمه رنجبر فوق تخصص اعصاب و روان کودکان و نوجوانان و دارای بورد تخصصی روانپزشکی http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر فاطمه رنجبر-22903.aspx کودکان 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر فاطمه رنجبر-22903.aspx دکتر نوید هنربخش روان پزشک، عضو کمیته روان درمانی انجمن روان پزشکی، کارشناس پیشگیری از اعتیاد وزارت بهداشت http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر نوید هنربخش-22901.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر نوید هنربخش-22901.aspx دکتر هلن قرایی متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد و فلوشیپ اینترونشنال درد http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر هلن قرایی-22933.aspx فوق تخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر هلن قرایی-22933.aspx دکتر محسن جوادزاده متخصص بیماریهای اعصاب کودکان http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر محسن جوادزاده-22932.aspx کودکان 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر محسن جوادزاده-22932.aspx دکتر بابک جلالیان بیماری های مغز و اعصاب و ستون فقرات-دوره تکمیلی صرع از امریکا http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر بابک جلالیان-22931.aspx فوق تخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر بابک جلالیان-22931.aspx دکتر محمد رضوانی متخصص مغز و اعصاب http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر محمد رضوانی-22925.aspx فوق تخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر محمد رضوانی-22925.aspx سید حامد دهقان فوق تخصص مغزو اعصاب وستون فقرات http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/ سید حامد دهقان-22924.aspx فوق تخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/ سید حامد دهقان-22924.aspx دکتر نبی اله اصغری فوق تخصص مغز واعصاب و ستون فقرات http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر نبی اله اصغری-22923.aspx فوق تخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر نبی اله اصغری-22923.aspx دکتر مرتضی رضوانی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر مرتضی رضوانی-22921.aspx کودکان 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر مرتضی رضوانی-22921.aspx دکتر رضا حبیبی ساروی فلو ام اس از رویال کالج انگلستان http://www.ir-dr.com/Doctors/ پزشک-121/دکتر رضا حبیبی ساروی-22920.aspx پزشک 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/ پزشک-121/دکتر رضا حبیبی ساروی-22920.aspx دکتر شاهین کریمیان فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر شاهین کریمیان-22777.aspx جراح 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر شاهین کریمیان-22777.aspx دکتر سامان خوشینی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر سامان خوشینی-22776.aspx جراح 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر سامان خوشینی-22776.aspx دکتر رفیع پرنیا فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر رفیع پرنیا-22775.aspx جراح 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر رفیع پرنیا-22775.aspx دکتر علی کربلایی خانی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر علی کربلایی خانی-22774.aspx جراح 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر علی کربلایی خانی-22774.aspx دکتر محمد صادق آزادگان متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمد صادق آزادگان-22865.aspx متخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمد صادق آزادگان-22865.aspx دکتر محمد جواد آزاده چالشتری متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمد جواد آزاده چالشتری-22864.aspx متخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر محمد جواد آزاده چالشتری-22864.aspx دکتر آیت آزادی راد متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر آیت آزادی راد-22863.aspx متخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر آیت آزادی راد-22863.aspx دکتر اکبر سلطان زاده متخصص مغز و اعصاب - نورولوژی http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر اکبر سلطان زاده-22843.aspx متخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر اکبر سلطان زاده-22843.aspx دکتر آرمن آفتاندیلیانس متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر آرمن آفتاندیلیانس-22870.aspx متخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر آرمن آفتاندیلیانس-22870.aspx دکتر علی اکبر آقابابائی پور متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر علی اکبر آقابابائی پور-22869.aspx متخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر علی اکبر آقابابائی پور-22869.aspx دکتر عبداله آل آقا متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر عبداله آل آقا-22868.aspx متخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر عبداله آل آقا-22868.aspx دکتر سید هادی آل داود متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر سید هادی آل داود-22867.aspx متخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر سید هادی آل داود-22867.aspx دکتر سهراب آرامی متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر سهراب آرامی-22866.aspx متخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر سهراب آرامی-22866.aspx دکتر حسین حاذقی متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر حسین حاذقی-22881.aspx متخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر حسین حاذقی-22881.aspx دکتر امیر محمد حجت متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر امیر محمد حجت-22880.aspx متخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر امیر محمد حجت-22880.aspx دکتر آقا ضیاء اسلامی متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر آقا ضیاء اسلامی-22872.aspx متخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر آقا ضیاء اسلامی-22872.aspx دکتر ابوالفضل آسائی متخصص بیماری های کودکان - اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر ابوالفضل آسائی-22871.aspx متخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/متخصص-95/دکتر ابوالفضل آسائی-22871.aspx مریم عبداللهی کارشناس ارشد روانشناسی ، نوروتراپیست و مشاور http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/مریم عبداللهی -22907.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/مریم عبداللهی -22907.aspx دکتر درویشی روانشناس و مدرس کشوری آموزش و مشاوره خانواده(مشاورهای خانواده،سازشی،تحصیلی) http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر درویشی-22906.aspx روانشناسی و روانکاوی 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/روانشناسی و روانکاوی-186/دکتر درویشی-22906.aspx دکتر حسنعلی اکبری متخصص مغز و اعصاب http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر حسنعلی اکبری-22930.aspx فوق تخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر حسنعلی اکبری-22930.aspx دکتر افشین برهانی حقیقی اینترئنشنال نورولوژی مداخله ای (بالون و استنت) http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر افشین برهانی حقیقی-22929.aspx فوق تخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر افشین برهانی حقیقی-22929.aspx دکتر علی خواجه فوق تخصص اعصاب اطفال http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر علی خواجه-22928.aspx کودکان 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/کودکان-154/دکتر علی خواجه-22928.aspx دکتر سید حسن مرتضوی فوق تخصص مغز و اعصاب http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر سید حسن مرتضوی-22927.aspx فوق تخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر سید حسن مرتضوی-22927.aspx دکتر اسماعیل خان محمدى فوق تخصص مغز و اعصاب http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر اسماعیل خان محمدى-22926.aspx فوق تخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر اسماعیل خان محمدى-22926.aspx دکتر علیرضا یاراحمدی مغز و اعصاب http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر علیرضا یاراحمدی-22922.aspx فوق تخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر علیرضا یاراحمدی-22922.aspx دکتر هومان عبادی فوق تخصص بیماریهای مغز و اعصاب http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر هومان عبادی-22919.aspx فوق تخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر هومان عبادی-22919.aspx دکتر نیوشا محمدی متخصص اعصاب و روان و دارای بورد تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر نیوشا محمدی-22902.aspx فوق تخصص 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/فوق تخصص-94/دکتر نیوشا محمدی-22902.aspx مرکز درمانی پلی کلینیک شهید حیدری خدمات کلینیک : فوق تخصصی: جراحی توراکس(قفسه سینه) تخصصی: داخلی- کودکان- قلب وعروق-گوش وحلق وبینی-پوست ومو-جراحی عمومی-ارتوپدی-چشم پزشکی- جراحی مغز اعصاب-عفونی -روانپزشکی عمومی: پزشک عمومی - دندانپزشکی- مامایی – بهداشت مادر وکودک- تزریقات وپانسمان- گچ گیری- واکسیناسیون- دندانسازی خدمات پاراکلینیک : آزمایشگاه – سیتولوژی - داروخانه – رادیولوژی- رادیوگرافی تک دندان - سونوگرافی - اپتومتری- فیزیوتراپی- اکوکاردیوگرافی- نوار قلب http://www.ir-dr.com/Doctors/مراکز درمانی-184/مرکز درمانی پلی کلینیک شهید حیدری-22900.aspx مراکز درمانی 2017/04/26 http://www.ir-dr.com/Doctors/مراکز درمانی-184/مرکز درمانی پلی کلینیک شهید حیدری-22900.aspx دکتر زهرا سعادتی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر زهرا سعادتی-22767.aspx جراح 2017/04/25 http://www.ir-dr.com/Doctors/جراح-112/دکتر زهرا سعادتی-22767.aspx