جستجو : عصبی

اخبار

مقالات

 • کاپسیوم

  ...رد و مقدار مصرف: کاپسیکوم برای درمان موقتی دردهای عصبی از قبیل دردهای متعاقب بیماری تبخال و نوروپات...

 • لورازپام

  ...مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) اضطراب، فشار عصبی، آشفتگی، تحریک پذیری بخصوص در نِورُز اضطرابی ...

 • دیازپام

  ...دار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) اضطراب و فشار عصبی. بزرگسالان: بسته به شدت علائم، از راه خوراکی...

 • آلپرازولام

  ...قدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) اضطراب و فشار عصبی بزرگسالان: مقدار معمول شروع دارو 5/0-25/0 م...

 • کاپسیکوم‌

  ...; برای‌ درمان‌موقتی‌ دردهای‌ عصبی‌ از قبیل‌ دردهای‌متعاقب‌ ...

 • بوپی‌واکائین‌

  ...zwnj; و از طریق‌انفیلتراسیون‌ یا انسداد عصبی‌ دردندانپزشکی‌ بکار می‌رود. ...

 • آلتیب‌

  ...nj;،بی‌خوابی‌ و سردردهای‌ با منشاء عصبی‌بکار می‌رود. ...

 • آنتی میگرن

  ...ملات‌میگرنی‌ و سردردهای‌ با منشاء عصبی‌بکار می‌رود. ...

 • بوپی‌واکائین‌

  ...zwnj; و از طریق‌انفیلتراسیون‌ یا انسداد عصبی‌ دردندانپزشکی‌ بکار می‌رود. ...

 • هیدروکسیزین

  ...دار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف ـ اضطراب، فشار عصبی، زیادی فعالیتهای حرکتی. بزرگسالان: mg 100-50...

 • هیدروکسی زین

  ... موارد و مقدار مصرف: الف ـ اضطراب، فشار عصبی، زیادی فعالیتهای حرکتی. بزرگسالان: mg 100-5...

 • والریک

  ... و مقدار مصرف: فرآورده های حاوی والرین در تنش های عصبی ،اضطراب و بی خوابی بکار می روند. ...

/ 2  (تعداد کل رکوردها:18)