جستجو : باکتری

اخبار

مقالات

 • سیپرو فلوکساسین

  Ciprofloxacin ...

 • کلاریترو مایسین

  ...وزه (فارنژیت), سینوزیت و عفونتها ریه ناشی از مایکوباکتریوم آویوم و میکروب هلیکوباکتر در معده. ...

 • نئومایسین

  Neomycin ن...

 • آمپی سیلین

  AMPICILIN ...

 • سیکلوسرین

  ... بیوتیک وسیع الطیف است که بسته به غلظت ،ممکن است باکتریواستاتیک یا باکتریسید باشد. این دارو در مراح...

 • توبرامایسین

  Tobramycin ...

 • سفالکسین

  ... و مقدار مصرف: این دارو در درمان عفونتهای ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی حساس به دارو از جم...

 • اسپیرامایسین

  Spiramycin ...

 • سفالوتین

  ... و مقدار مصرف: این دارو در درمان عفونتهای ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی حساس به دارو از جم...

 • اسپیرامایسین

  Spiramycin ...

 • سفالوتین

  ... و مقدار مصرف: این دارو در درمان عفونتهای ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی حساس به دارو از جم...

 • کلوفازیمین

  ... مکانیسم اثر: به نظر می رسد این دارو اثر باکتری کش خود را بر روی مایکوباکتریوم به آهستگی و...

/ 8  (تعداد کل رکوردها:89)