۱۳۹۵/۰۴/۲۶| تعداد بازدید: ۱۳۰۸
موارد و مقدار مصرف: فرآورده های حاوی والرین در تنش های عصبی ،اضطراب و بی خوابی بکار می روند.

Valerian Products

 
والرین
موارد و مقدار مصرف:
فرآورده های حاوی والرین در تنش های عصبی ،اضطراب و بی خوابی بکار می روند.
 
 
 
تداخل دارویی:
مصرف این فرآورده ها موجب تشدید اثر سایر داروهای آرام بخش می گردد.
مکانیسم اثر:
والریک به عنوان داروی مضعف سیستم اعصاب مرکزی (CNS) عمل می کند. والرینیک اسید سنبل الطیب احتمالا باعث وقفه در سیستم آنزیمی مسیول کاتابولیسم گابا (GABA) می شود. همچنین مالتول و اتیل مالتول گل ساعتی احتمالا دارای اثرات آرام بخش روی سیستم اعصاب مرکزی (CNS) می باشند.
 
 
 
اطلاعات دیگر:
اجزاء فرآورده‌ها:
Valeric: از عصاره‌ ریشه‌ وریزوم‌ سنبل‌الطیب‌ (Valeriana officinalis) به‌ میزان‌ 15% و عصاره‌ برگ‌ بادرنجبویه‌ (Melissa officinalis) به‌ میزان‌ 5% تهیه‌شده‌ است‌.
Valiflor: از عصاره‌ ریشه‌ وریزوم‌ سنل‌ الطیب‌ (Valeriana officinalis) به‌ میزان‌ 33% و عصاره‌ گل‌ ساعتی‌(Passiflora incarnata) به‌ میزان‌ 9/9% تهیه‌شده‌ است‌.
Valerian: از پودر ریشه‌ و ریزوم‌ سنبل‌الطیب‌ (Valeriana officinalis) به‌ میزان‌ 350 میلی‌ گرم‌ تهیه‌ شده‌ است‌.
مواد موثره‌:
Valeric: والرینیک‌ اسید،والپوتریات‌ها، روغنهای‌ فرار نظیر سیترال‌و سیترونلال‌.
Valiflor: مالتول‌ و اتیل‌ مالتول‌، والرینیک‌اسید، والپوتریات‌ها، آلکالوییدهای‌ هارمان‌و هارمالین‌.
Valerian: والرینیک‌ اسید، والپوتریات‌ها.
فهرست دارو ها