۱۳۹۵/۰۴/۰۵| تعداد بازدید: ۲۴۱
موارد و مقدار مصرف کمبود ارثی فاکتور XIII، درمان و کنترل خونریزی

Factor XIII

 
فاکتور ده
موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
کمبود ارثی فاکتور XIII، درمان و کنترل خونریزی، و پیشگیری از خونریزی ضمن جراحی و کمک به بهبود زخمها.
بزرگسالان و کودکان: جهت پروفیلاکسی از خونریزی u/kg 20-10 از فرآورده به صورت وریدی هر 6-4 ساعت تجویز شده تا سطوح پلاسمایی فاکتور به 30-15% حد نرمال افزایش یابد. جهت کنترل خونریزیهای شدید و استفاده قبل از جراحی u/kg 50-35 به صورت وریدی تجویز می‌شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
ملاحظات اختصاصی
1- سطوح بین 5-3% از این فاکتور جهت پیشگیری از خونریزیهای خودبخودی کافی است، از طرفی به خاطر نیمه‌ عمر طولانی، بهتر است این فرآورده به صورت پروفیلاکسی تجویز شود.
2- اندازه‌گیری سطح فاکتور 13، در بیماران با خونریزیهای بدون دلیل باید مدنظر قرار گیرد.
3- تجویز منظم فرآورده در فواصل هر 6-4 هفته،‌ سطوح آن را در حد قابل قبول نگه داشته و از خونریزیهای خودبخودی جلوگیری کرده و لذا بیماران قادر به انجام فعالیت‌های معمول خواهند بود.
مصرف در کودکان: نوزادان با سابقة فامیلی کمبود فاکتور XIII، باید موقع تولد بررسی شده و به طور موقت تحت درمان با فاکتور XIII قرار گیرند.
مصرف در بارداری: نیمه‌ عمر این فاکتور ضمن حاملگی کاهش می‌یابد. بنابراین تجویز فرآورده در فواصل کوتاه تر لازم است، تجویز دوز اضافی از دارو موقع زایمان جهت جلوگیری از خونریزی لازم است.
 
مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
فاکتور XIII یک ترانس گلوتامیناز هترودایمر بوده که دو جایگاه کاتالیتیک (زیر واحد A) و دو جایگاه حمل (زیر واحد B) دارد. ترومبین در حضور یون کلسیم، فاکتور XIII را به فرم فعال تبدیل می‌کند. فاکتور XIII فعال با تأثیر بر روی فیبرین کمک به تشکیل یک لخته پایدار و غیرمحلول می‌کند.
فارماکوکینتیک:
فارماکوکینتیک
نیمه‌ عمر این فاکتور طولانی و بین 12-7 روز است. این فاکتور در پلاسما، پلاکتها، ماکروفاژها و همین طور سلولهای پیش ساز مغز استخوان وجود دارد.
اشکال دارویی:
اشکال دارویی:
Injection, Powder: 250,1250 U
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماکولوژیک: فاکتور انعقادی.
طبقه‌بندی درمانی: درمان کمبود فاکتور 13.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: نامشخص.
نام‌های تجاری: Fibrogamin P
فهرست دارو ها