۱۳۹۵/۰۴/۲۴| تعداد بازدید: ۲۶۴
موارد و مقدار مصرف: ساخارین بعنوان شیرین کننده مصرف می شود و قدرت شیرین کنندگی آن در حدود 300 برابرسوکروز است.

Saccharin

 
ساخارین
موارد و مقدار مصرف:
ساخارین بعنوان شیرین کننده مصرف می شود و قدرت شیرین کنندگی آن در حدود 300 برابرسوکروز است.
 
عوارض جانبی:
بندرت واکنش های حساسیت مفرط و حساسیت به نور با مصرف ساخارین گزارش شده است.
 
 
 
 
فارماکوکینتیک:
ساخارین بسهولت از مجرای گوارش جذب می شود و تقریبا بصورت دست نخورده طی 4824 ساعت از طریق ادرار دفع می شود.
اشکال دارویی:
Pellet:13-16 mg
 
فهرست دارو ها