در دنیای توسعه یافته امروزی، تقاضا برای غذاهای فرا¬ویژه (Functional Food) رو به افزایش است و مواد غذایی تغییر ژنتیکی یافته...

 

در دنیای توسعه یافته امروزی، تقاضا برای غذاهای فرا¬ویژه (Functional Food) رو به افزایش است و مواد غذایی تغییر ژنتیکی یافته (Genetically Modified Food) با هدف بهبود تغذیه، نوید بزرگی برای تأمین امنیت غذایی در جهان هستند. هر چند تاکنون آثار زیان¬آور این فرآورده¬ها از نظر علمی به اثبات نرسیده، آثار منفی احتمالی آنها بر محیط زیست و بهداشت موجب نگرانی¬هایی شده است. ایمنی زیستی (Biosafety) حوزه جدیدی از علوم است که با هدف جلوگیری از آثار زیانبار احتمالی این قبیل محصولات بر سلامت انسان و محیط زیست و برطرف نمودن این نگرانی¬ها، ارزیابی فرآورده¬ها و یا ترکیبات غذایی تغییر ژنتیکی یافته از نظر ایمنی و کفایت تغذیه¬ای آنها به وجود آمده است. در این مقاله خطرات احتمالی محصولات غذایی تغییر ژنتیکی یافته از سه جنبۀ سلامت انسان، خطرات زیست محیطی و خطرات اجتماعی- اقتصادی شامل: احتمال خطر تولید سموم و مواد حساسیت¬زا، افزایش خطر ابتلا به سرطان، آلودگی ژنتیکی، ایجاد ابر علف هرزها و ابر حشرات، ‌کاهش کیفیت غذا، مقاومت به آنتی بیوتیک، افزایش باقیمانده آفت¬کش¬ها در خاک و محصولات زراعی، خسارت به حشرات مفید و حاصلخیزی خاک، ایجاد ویروس¬ها و باکتری¬های جدید و خطرات اجتماعی و اقتصادی و همچنین فواید این محصولات شامل: بهبود کیفی فرآیند و توزیع مواد غذایی، تولید مواد غذایی با حساسیت¬زایی و مقدار سم کمتر، بهبود ارزش تغذیه¬ای مواد غذایی، تولید غذاهای دارای خواص دارویی، کاهش مصرف آفت¬کش¬ها و مواد شیمیایی و تولید غذاهایی با طعم بهتر به تفصیل بررسی شده است و نقش قوانین بین المللی کدکس در ارزیابی ایمنی این محصولات، اصول Substantial Equivalence در فرآیند ارزیابی این فرآورده¬ها و اهمیت وجود استانداردها و قوانین در این زمینه با اشاره به پروتکل جهانی ایمنی زیستی کارتاهینا، گزارش¬های برخی از ارگان¬ها و سازمان¬های بین المللی درباره ایمنی این محصولات و مشکلات موجود و عوامل لازم برای ارزیابی ایمنی آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

 

فهرست دارو ها